dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Univerzální obrázek

Odejdu připravený

PROJEKT UKONČEN

Datum zahájení: 1.11.2012

Datum ukončení: 31.8.2014

Klíčové aktivity projektu

 

1)        Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zvyšování jejich odborných kompetencí

2)        Rozvoj psychosociálních dovedností dětí DD

3)        Muzikoterapie a tanečně pohybová terapie

4)        Informační gramotnost dětí DD

5)        Centrum – EEG Biofeedback

6)        Rozvoj praktických dovedností dětí DD

7)        Pilotní ověření a finalizace rozvoje praktických dovedností dětí DD

  


1)      Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zvyšování jejich odborných kompetencí

a) školení kancelářs. softwaru kompat. se softwarem DD (15 hod) 
b) psychosociální výcvik (30 hod) – psycholog: 
-aktivity zaměřené na sebereflexi, hodnocení (10 hod) 
-syndrom tzv. vyhoření (10 hod.) 
-agrese dětí, šikana, kom. kanály v DD, motivace dětí (10 hod.) 
c) kurz – muzikoterapie (5 hod.) 
d) kurz – tanečně pohybová terapie (5 hod) 
e) kurz – metoda EEG Biofeedback (100 hod) 
f) kurz – keramiky (10 hod)
 Vzděl. aktivity plánujeme v měsíci listopadu, prosinci 2012 a lednu – dubnu 2013 v celkovém rozsahu 165 hodin. Každý účastník školení obdrží studijní materiál a na závěr Osvědčení o úspěšném abs. školení.

 

2)      Rozvoj psychosociálních dovedností dětí DD

Půjde o pravidelné zážitkové psychosociální setkání psychologa s dětmi v Dětském domově v odpol. hodinách. Tento psych. výcvik bude probíhat 1 krát týdně (3 hod) během školního roku a první měsíc prázdnin. Aktivity se zúčastní 15 dětí DD (6 – 18 let)a bude probíhat 17 měsíců (leden 2013 – červen 2014, kromě srpna 2013 – děti jsou mimo DD). Činnosti KA budou také pokračovat na dvou 3 denních vzděláv. pobytech mimo DD (16 dětí)

 

3)      Muzikoterapie a tanečně pohybová terapie

Tanečně pohyb. terapie (TPT) bude odborně vedená vyškoleným tanečním lektorem. Smyslem je využití tance a pohybu v taneční terapii jako léčebného prostředku za účelem pomoci dětem změnit chování, myšlení, emoce.
TPT je zvlášť účinná u dětí umístěných do zařízení s institucionální výchovou. Tyto děti se potýkají s poruchami chování či emocionality, se specifickými poruchami učení, se sníženou schopnosti soustředění. Pro taneční terapii bude vybráno 8 dětí(5-13let). Jako velmi účinná pomůcka budou pořízeny 4 taneční el. koberce. Předmětem této aktivity budou techniky TPT zaměřené na:

– Tělo (rozvoj pohybových dovedností).

– Terapeutický vztah (rozvoj důvěry, obnovu soc. vztahů).

– Symboliku (řešení konfliktů skrze pohyb, získání poznatků o sobě samém).

– Skupinovou aktivitu (podílení se na kolektivní zkušenosti, sjednocení dětí s různorodými pocity a životními styly, aj.).

Muzikoterapie – pomocí hlasivek se uvolňují emoční bloky, což pozitivně ovlivňuje chování dětí. Pro efektivní využití této metody bude zakoupeny speciál. hudeb. nástroje (24.000,- Kč). Muzikoterapie se zúčastní 7 dětí(10-15 let). KA bude probíhat 17 měsíců


 4)      Informační gramotnost dětí DD

Kroužek bude zaměřen podle potřeb dětí na tato témata -viz příl. č.10:

a) Správa souborů, základy MS Windows, OS, ZVP (34 hod)

b) Internet, elektronická pošta (50 hod)

c) Textový editor (MS Word) (40 hod)

d) tabulkový editor (MS Excel) (40 hod)

e) Práce s programem MS Powerpoint (40 hod)

V průběhu KA bude Odbor. tvůrcem zpracováno 40 prac. listů, pomoci kterých budou na konci každého měsíce získané znalosti z tohoto kroužku lektorem inf. gramotnosti ověřovány a upevňovány. Kroužku, který odborně povede lektor infor. gramotnosti (odborná způsobilost) se zúčastní 10 dětí DD ve věku 10-15 let.

 

5)      Centrum – EEG Biofeedback

Metoda EEG Biofeedback pomáhá cílové skupině v těchto oblastech:

– komplexní rozvoj osobnosti, analytického způsobu myšlení, atd.,

– celková stimulace osobnosti, propojení s motivač. prvky u každého jedince,

– náprava poruch chování, poruch pozornosti, učení, vad řeči, enurézy/pomočování/, ADHD, bolestí hlavy, aj.,

– EEG biofeedback jako prevence u dětí: zvyšuje IQ.

Centrum – EEG Biofeedback bude realizováno v místě žadatele DD a ZŠ Vizovice. V centru bude k dispozici přístroj na EEG Biofeedback. Na začátku projektu dojde k proškolení 2 terapeutů z řad ped. pracovníků pro práci s metodou biofeedbacku.

 

6)      Rozvoj praktických dovedností dětí DD

Cílem KA je inovace volnočasových aktivit dětí týkajících se jejich praktických dovedností. Jedná se o aktivity, které na DD byly dříve uskutečňovány formou kroužků:

– domácí práce

– keramické práce

– vaření (recepty)

– práce ze dřeva a kovu

V rámci aktivity zpracujeme 4 sborníky prac. listů – Praktický rádce I. – IV. Jde o praktické náměty do volnoč. aktivit, zajímavé návody a tipy na tvorbu výrobků zpracované s ohledem na

individuální potřeby žáků, rozvoj motoriky, základní manuální zručnosti a pracovní dovednosti z různých prac. oblastí.

Připravované výrobky budou žáci v KA č. 7 formou kroužků prakticky vyrábět a tím ověřovat tyto sborníky (Praktické rádce) ve 4 odbor. dílnách DD.

 

7)      Pilotní ověření a finalizace rozvoje praktických dovedností dětí DD

Cílem KA je ověřování dětmi z DD zpracovaných sborníků pracovních listů – Praktický rádce I. – IV. formou 4 kroužků:

– domácí práce

– keramické práce

– vaření (recepty)

– práce ze dřeva a kovu

 Výstupem této aktivity budou:

4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. – IV.:

60 ověřených PL – Praktický rádce I. (domácí práce)

60 ověřených PL – Praktický rádce II. (keramické práce)

90 ověřených PL – Praktický rádce III. (vaření)

90 ověřených PL – Praktický rádce IV. (práce ze dřeva a kovu)

Ověřovat se bude v kroužcích – domácí práce, keramické práce, vaření a práce ze dřeva a kovu. Každý vedoucí kroužku udělá zápis do třídní knihy volnočasové aktivity a vyplní formulář, kde uvede své poznámky k ověřované výukové hodině. To poslouží autorům výukových hodin k finálním úpravám.

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení