Základní škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (do 31.8.2016 základní škola praktická, od 1.9.2016 základní škola pro děti s LMP, autismem a souběžnými více vadami)  má v našem regionu nezastupitelné místo. Její tradice je více než šedesátiletá. Od 1.1.1990 je organizací s právní subjektivitou. Nachází se na Masarykově náměstí 420, v prvním patře budovy ZŠ Vizovice. Tyto prostory využívá k svému působení na základě nájemní smlouvy uzavřené se Základní školou Vizovice. Jedná se o školu malotřídní s pěti třídami a devíti ročníky. Žáci se zde vyučují v odděleních. Kapacita školy je 60 žáků.

Škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem, které vyžadují citlivý přístup pedagogů a individuální tempo výuky, za použití speciálně pedagogických výchovně vzdělávacích metod a podpůrných terapií (muzikoterapie, canisterapie, arteterapie). Pro rozvoj jazykových dovedností je organizována logopedická péče.

Ve škole se klade velký důraz na pracovní vyučování, které se vyučuje ve všech ročnících. Žáci se nejprve učí základním pracovním činnostem, které pak v následujících ročnících prohlubují, upevňují a zdokonalují. V hodinách pracovní výchovy se učí pečlivosti, trpělivosti, pracovitosti, estetickému cítění, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, učí se kladnému vztahu k práci.

Zajímavou informací pro rodiče je určitě ta skutečnost, že do školního vzdělávacího programu je zařazena výuka informatiky a cizího jazyka.

Každé dva roky se na naší škole koná výstava ručních, výtvarných a rukodělných prací žáků, kde je nejlépe vidět, jak jsou tyto děti šikovné a zručné. O její úspěšnosti svědčí řada kladných hodnocení rodičovské i pedagogické veřejnosti, jako např.: „Je krásné, když člověk dokáže po sobě zanechat něco, co druzí budou obdivovat.“

Žáci školy se účastní také různých sportovních závodů: lehkoatletického čtyřboje, turnaje v kopané, krajského kola v přespolním běhu, Vánoční ceny v plavání. V těchto sportovních disciplínách dosahují vynikajících výkonů a předních umístění.

Zapojují se dále do různých soutěží, mezi které patří např. krajské kolo matematické olympiády, přehlídky zájmové umělecké činnosti a výtvarné soutěže.

Škola uskutečňuje minimálně preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, organizuje tematické besedy, spolupracuje s Policií ČR, Poradnou pro ženy a děti, Speciálně pedagogickým centrem, Pedagogicko psychologickou poradnou, dětskou lékařkou a dětským psychologem a psychiatrem. Pravidelné konzultace a úzká spolupráce s rodiči žáků je zárukou spokojenosti rodičů a úspěšnosti jejich dětí, které jsou žáky naší školy.

Absolventi 9.ročníku se dále vzdělávají v odborných učilištích ve Zlíně, v Holešově, Bzenci, Uh. Brodě, Vsetíně a Valašských Kloboukách. O kvalitě námi poskytovaného vzdělávání svědčí i to, že naši absolventi úspěšně ukončují střední odborná učiliště. V poslední době získali výuční list zejména v oborech kuchař – číšník, cukrář, truhlář, zedník. Můžeme se pochlubit i absolventy maturitních oborů.

Škola má výhodnou polohu zejména pro dojíždějící žáky z okolních vesnic. Děti cestují jak vlakem, tak i autobusem. Obvod školy tvoří žáci z Vizovic, Jasenné, Bratřejova, Pozděchova, Zádveřic, Lípy, Želechovic, Slušovic, Všeminy a Neubuze.