Obnovení provozu ZŠ od 1. 6. 2020 + ošetřovné

26.05.2020

Z důvodu uvolňování mimořádných opatření je od 1. 6. 2020 umožněna osobní účast žáků 1. stupně (tj. 1. - 5 . ročníku) a od 8. 6. 2020 žáků 2. stupně (tj. 6. - 9. ročníku) ve škole. Tato účast se řídí níže uvedenými pravidly:

Při cestě do školy a ze školy se na děti vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané Čestné prohlášení (viz příloha), které obsahuje:
 • seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Pokud zákonný zástupce toto Čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci se musí před školou organizovat  ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník v 7.55 hod, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

V budově školy

 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Ošetřovné po otevření škol

Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních závažných důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Tyto důvody jsou definovány jako:

 

1) Zdravotní: dítě je náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny,

2) Kapacitní: zařízení nemůže přijmout všechny děti

3) Provozní: provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů

 

V případě, že rodiče neumístí z objektivních důvodů dítě do školního zařízení, vyznačí tuto skutečnost na Výkazu péče, který Česká správa sociálního zabezpečení pro tyto účely nově upravila (viz příloha).