Základní informace

Dětský domov Vizovice

  Ředitel:    Mgr. Eva Čapková
                 774 444 380
 

Adresa:

Dětský domov a Základní škola Vizovice
3. května 528
763 12 Vizovice

Kontakty:

Telefon - dětský domov:

577 452 425 kancelář

774 444 380 ředitelka
774 444 351 zástupce ředitelky
774 444 355 tety, strýcové, děti

Telefon - základní škola:

577 452 423 kancelář
774 444 390 zástupkyně ředitelky

577 452 153 školní jídelna. ekomomka

Elektronická adresa podatelny: ddzsvizovice@ddzsvizovice.cz

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem
zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, ústavní výchovy a zajištění
stravování. 
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákonač. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
Právní forma: příspěvkobá organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín
Zřizovací listina č.j. 284/2001 ze dne 13. 6. 2001

3. Organizační struktura
3.1 Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
- Dětský domov IZO 151 001 308
- Základní škola 
IZO 102 319 677
- obory vzdělávání
79-01-C/01 Základní škola
79-01-B/01 Základní škola speciální 
- Školní družina IZO 110 004 248
- Školní jídelna
IZO 103 191 135
Identifikátor právnické osoby: 600 025 306
Zařazení do sítě škol a školských zařízení pod uvedeným názvem od 1. 7. 2008.

3.2 Organizační schema: http://www.ddzsvizovice.cz/dokumenty/dokumenty

4. Kontaktní spojení: 
4.1 Kontaktní poštovní adresa: 3. května 528, 763 12 Vizovice 
4.2 Adresa úřadovny: Základní škola, školní družina - Vizovice, Masarykovo nám. 420
                                Dětský domov, školní jídelna - Vizovice, 3. května 528

4.3 Úřední hodiny: Základní škola, školní družina:      Po - Pá     7.30 - 11.00
                              Školní jídelna:                          Po - Pá   11.00 - 13.00
                              Dětský domov                          Po - Pá   12.30 - 15.30
Po dohodě i v jinou dobu. 
4.4. Telefonní čísla - viz výše
4.5. Číslo faxu ---
4.6 Adresa internetové stránky:
www.ddzsvizovice.cz
www.ddvizovice.cz
4.7. Adresa e-podatelny: Škola nemá zřízenou elektronickou podatelnu.   
4.8 Další elektronické adresy: ddzsvizovice@centrum.cz     ředitelka

                                               ddzszastupce@email.cz        zástupce ředitele 
                                               ddzsucet@volny.cz               ekonomka 
                                               datová schránka - ID v6ygupg  
 

5. Bankovní spojení pro platby:
Číslo účtu 1411464349/0800

6. IČ
617 164 05

7. DIČ: 
CZ61716405 

8. Dokumenty:
8.1 Seznam hlavních dokumentů

http://www.ddzsvizovice.cz/s/1/4/dokumenty/

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2021.pdf

Upravený rozpočet na rok 2020.pdf

9. Žádosti o informace:
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smylu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti
o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně
podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za
dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou
přijímány osobním předáním žádosti v kanceláři umístěné v budově na ulici 3. května 528, Vizovice, 
poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:    
– informace týkající se základní školy, dětského domova - ddzsvizovice@centrum.cz
– informace týkající se školní jídelny –  ddzsucet@centrum.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro  doručování se rozumí též
elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:    
– informace týkající se základní školy, školní družiny, školní jídelny, dětského domova:
Dětský domov a Základní školla Vizovice 
3. května 528
763 12 Vizovice      
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též
elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelky školy,
a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky:
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy, je možné podat žádost o opravný
prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa: Krajský úřad Zlínského kraje
            Odbor školství, mládeže a sportu 
            T. Bati 21
            760 01 Zlín
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky
školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře:    
Přihlášky ke stravování - ekonom - ddzsucet@centrum.cz
Přihlášky k docházce do školní družiny - kancelář školy - ddzsvizovice@centrum.cz

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací:
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/4597.html#obsah

14. Předpisy:
Předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese: 3. května 528, Vizovice, a to v  úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací:
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Pořízení kopie na papír - 1 strana A4 černobíle Kč 2,--
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy 
16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence